ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Montaż drzwi ewakuacyjnych w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach przy ul. Okrzei 19

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 08:13:57

Zabudowa pionów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów przy ul. Okrzei 19

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-12 11:46:50

Przedłużenie terminu składania ofert na zamówienie publiczne pn "Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach ul. Okrzei 19"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 12:05:17

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w  Żarach, ul. Częstochowska 15, informuje, że przedłuża termin złożenia ofert na zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro pn ,,Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach  ul. Okrzei 19"  do dnia 5 kwietnia 2018r. do godziny 15:00.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W  wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której przedmiotem była Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Okrzei 19  w Żarach uprzejmie informujemy , iż najkorzystniejszą ofertę złożył ,,CYBOR- TECH’’ Iwona Halat Karwiniec 78 56-420 BIERUTÓW  oferując realizację przedmiotu zamówienia na kwotę 71 279,73 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 5
Osoba, która wytworzyla informację: Anita Krzyżaniak Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 12:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Krzyżaniak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 12:05:17
Wprowadził informację do BIP: Anita Krzyżaniak Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 12:05:46
Osoba, która zmieniła informację: Anita Krzyżaniak Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 11:43:56
Artykuł był wyświetlony: 1666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach ul. Okrzei 19

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 12:05:51

Zakup i dostawa środków czystości i artykułów sanitarnych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 07:57:03

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Nabiał i przetwory mleczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 11:03:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach zaprasza do udziału w procedurze zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której przedmiotem jest „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Nabiał i przetwory mleczne”
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje „Zakup i dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Nabiał i przetwory mleczne”.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie te same walory smakowe i właściwości, co produkt podany przykładowo, w takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.
Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz
z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP i systemu HASCCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO 22000:2005 oraz z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. w związku z ustawą z dnia 25 sierpnia o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 poz. 149), z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności
 
Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.
 
Nabiał i przetwory mleczne muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej.
 • Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta
  i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
 • W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 1 godziny od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.
 • Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.
 • Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbieranej żywności.
 • Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej
  w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
 • Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: dopuszczenie środka transportu do przewozu żywności) na własny koszt i ryzyko od poniedziałku – do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni wolnych wskazanych przez Zamawiającego w godz. 6:30 - 7:00, następnego dnia po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego w  siedzibie Zamawiającego
 • Dysponenci i kierowcy Wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.
 • Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj  i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
 • Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa Żywnościowego
 
Warunki realizacji zadania:
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:
-  posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
-  posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności,
-  dysponować środkiem transportu do przewozu żywności odpowiadającym  wymogom HACCP,
-  dysponować osobami zdolnymi do dostawy żywności.
 
Termin złożenia oferty:
Zainteresowanych proszę o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 27 grudnia 2017r. do godziny 15:00 w formie:
- listownie lub  osobiście (decyduje data wpływu) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów
ul. Częstochowska 15
68-200 Żary

ROZSTRZYGNIĘCIE

W  wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której przedmiotem zamówienia był ,,Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Nabiał'' uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Bema Plus ul. Artylerzystów 4, 68-200 Żary oferując przedmiot zamówienia za cenę brutto 24771,20 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 5
Osoba, która wytworzyla informację: Anita Krzyżaniak Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 11:03:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Krzyżaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 11:03:57
Wprowadził informację do BIP: Anita Krzyżaniak Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 11:07:25
Osoba, która zmieniła informację: Anita Krzyżaniak Data ostatniej zmiany: 2017-12-27 15:06:57
Artykuł był wyświetlony: 2840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dowożenie posiłków ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 15:05:52

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Wyroby gotowe świeże

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 15:01:53

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Warzywa, owoce i kiszonki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 14:56:12

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – Ryby i przetwory rybne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 14:51:33

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu