ˆ

Komunikaty aktualne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach na rok szkolny 2016/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-02 11:52:00

Ogłoszenie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 09:37:20

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisku samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-13 13:54:37

Nabór na wolne stanowisko pracy-samodzielny referent

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-02 12:04:06

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-23 11:44:06

Rekrutacja 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-08 12:53:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady przyjmowania dzieci
do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
 
 
Podstawa prawna naboru stanowi:
 
-ustawa o systemie oświaty a dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późn zm)
-ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2014r. poz. 7)
-rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
 
Termin naboru :
 
Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków do I klasy odbywa się od dnia 10 marca 2015 do 31 marca 2015r.
 
Obowiązek szkolny:
 
1.Od 1 września 2015r. obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci:
 
-urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
-urodzone w 2009r.
 
Zasady rekrutacji:
 
1.Do szkoły  przyjmuje się:
a)z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
b)na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2.Karty zgłoszenia do zapisu  rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie otrzymują listownie do domu do  dnia 15 marca każdego roku na adres zgodny z obwodem szkoły otrzymany z Urzędu Miasta Żary z Wydziału Ewidencji Ludności (załącznik nr 1 )
3.W przypadku podjęcia decyzji przez rodziców o nauce dziecka z naszego obwodu w innej szkole zobowiązani są oni niezwłocznie do powiadomienia szkoły na piśmie o miejscu realizowania obowiązku szkolnego.
4.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się jedynie w przypadku gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.
5.W  przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów)o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
 
L.p.
Kryterium przyjęcia kandydata do klasy I
 
Liczba punktów
1
Dziecko posiada rodzeństwo w szkole
10
 
2
Dzieci, których miejsce pracy rodziców-przynajmniej jednego jest w pobliżu szkoły,
6
3
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki
6
4
Droga dziecka do szkoły jest krótsza i bezpieczniejsza niż do szkoły obwodowej
5
5
Dziecko, którego rodzic lub rodzeństwo są absolwentami naszej szkoły
5
6
Dziecko pracownika szkoły
5
7
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo - wychowawczej
4
 
 
6.Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z największą liczbą punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku równej ilości punktów decyduje data wpływu wniosku.
7. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w pkt 5 decyduje data złożenia wniosku.
8. Decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 
Powołanie i zadania komisji rekrutacyjnej:
 
1.Dyrektor Szkoły powołuje komisje rekrutacyjną składająca się z minimum trzech osób w składzie:
a)przewodniczący –wicedyrektor
b)członkowie -nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog,
2.Komisja:
a)dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o ustalone kryteria
b)sporządzą listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje ją do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń (lista zawiera imię i nazwisko dziecka kandydata ułożona alfabetycznie wraz z ilością punktów)
c)sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego i przedkłada to dyrektorowi
d)uzasadnia odmowę przyjęcia kandydata.
 
3.O wynikach rekrutacji do I klasy rodzice (opiekunowie dziecka )zostają poinformowania niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja 2015r.
Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej jest publikowana w szkole.
 
Tryb odwoławczy :
 
1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły .
2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w  tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 
Rekrutacja uzupełniająca
1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające ( na tych samych zasadach ), które powinno zakończyć się do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.
 
Zapisy
Do dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 
Druki
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z załącznikami – rodzice dzieci zamieszkałych w naszym obwodzie składają w sekretariacie szkoły do dnia 31 marca 2015r.
 
Przepisy końcowe
1.Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania  rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.
3. Jeżeli zostało wniesione odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej albo skarga do Sądu Administracyjnego to do czasu zakończenia postępowania odwoławczego lub postępowania administracyjnego przed sądem zakończonego prawomocnym wyrokiem.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 5
Osoba, która wytworzyla informację: Anita Krzyżaniak Data wytworzenia informacji: 2015-03-08 12:40:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Stodulska Data wprowadzenia do BIP 2015-03-08 12:53:25
Wprowadził informację do BIP: Anita Krzyżaniak Data udostępnienia informacji: 2015-03-08 13:15:12
Osoba, która zmieniła informację: Anita Krzyżaniak Data ostatniej zmiany: 2015-03-08 13:15:58
Artykuł był wyświetlony: 4521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana nr konta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-06 19:08:12

Załączniki

  • nr konta (DOCX, 12.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-06 19:11:00 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-06 19:00:00 | zmiana nr konta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 5
Osoba, która wytworzyla informację: Anita Krzyżaniak Data wytworzenia informacji: 2014-05-06 19:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2014-05-06 19:08:12
Wprowadził informację do BIP: Anita Krzyżaniak Data udostępnienia informacji: 2014-05-06 19:13:20
Osoba, która zmieniła informację: Anita Krzyżaniak Data ostatniej zmiany: 2014-05-06 19:13:20
Artykuł był wyświetlony: 500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu