Amerykańscy żołnierze w naszej szkole

14 grud­nia Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach odwiedzili amerykańscy żołnierze. Towarzyszyła im pani naczel­nik, Agnieszka Izdeb­ska, która reprezen­towała Urząd Miasta Żary. Nauczy­ciele, wraz z ucz­ni­ami, przy­go­towali pro­gram artysty­czny z mnóst­wem świątecznych atrakcji oraz niespodzianek. Goś­cie zostali pow­i­tani przez Świętego Mikołaja, a następ­nie mieli okazję poz­nać pol­skie trady­cje świąteczne.

Życzenia świąteczne

„Miz­erna, cicha, sta­jenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenartowicz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spokoju rodzin­nej atmosferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniowski

Wigilia szkolna

Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach pod kierunk­iem nauczy­cieli przy­go­towali wys­tęp artysty­czny wprowadza­jący nas w atmos­ferę zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas uroczys­tości usłyszeliśmy kolędy, frag­menty Pisma św. oraz życzenia. Odwiedził też nas św. Mikołaj z workiem prezen­tów w towarzys­t­wie Śnieżynek.

Festiwal Tańca

Zamieszczamy plakat 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Reg­u­lamin dostępny pod linkiem.

POBIERZ REGULAMIN

III Żarska Gala Wolontariatu

7 grud­nia 2017r. odbyła się III Żarska Gala Wolon­tariatu. Bur­mistrz Miasta, p. Danuta Madej, zaprosiła na tę uroczys­tość wyjątkowo zaan­gażowanych i zasłużonych wolon­tar­iuszy. Z naszej szkoły, gdzie wolon­tariat ist­nieje od kilku lat, zostały wyty­powane następu­jące osoby: Julia Sośnicka, Amelka Leśniewska, Mag­dalena Zakrzewska i Julia Augustyńska.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Uczniowie z klas II-III i klas IV-VII uczest­niczyli w IV Mikoła­jkowym Turnieju w piłkę nożną orga­ni­zowanym przez MOSRiW. Drużyny wal­czyły o każdą zdobytą bramkę do ostat­niej sekundy, a o rozstrzyg­nię­ciu meczów decy­dowały rzuty karne, w których nie mieliśmy szczęścia.

Mikołajki w 7b

Klasa 7b postanow­iła mikoła­jki spędzić na kręgielni. Zmierzyliśmy się tam ze swoimi umiejęt­noś­ci­ami trafienia kulą w krę­gle, a nie było to łatwe. Każdy miał inną metodę zbi­cia wszys­t­kich bądź jed­nego kręgla. Jerzemu udało się aż trzykrot­nie zbić za pier­wszym razem wszys­tkie kręgle.

Spotkanie z Wicestarostą, p. Małgorzatą Issel

Uczniowie klasy 2e w ramach pro­jektu Gim­naz­jalna Akademia Przed­siębior­c­zości spotkali się dn. 4 grud­nia 2017r. z p. Mał­gorzatą Issel Wices­tarostą Powiatu Żarskiego i Lid­erką Lubuskiego Samorządu 2016. W trak­cie spotka­nia zadawali szereg pytań doty­czą­cych drogi zawodowej p. Issel oraz jej dzi­ałal­ności na rzecz lokalnego środowiska.

Mikołajki w szkolnej bibliotece

W dniu 6 grud­nia 2017 r. bib­liotekę szkolną odwiedził  Święty Mikołaj. Wszys­tkim Czytel­nikom, którzy wypoży­czyli książkę, a potem opowiedzieli bib­liotekar­zowi w paru słowach o niedawno przeczy­tanej lek­turze, Mikołaj wręczył drobne upominki  (kredki, słody­cze, maskotki ). Radości nie było końca…

Bezpieczeństwo w czasie wolnym

30 listopada 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z funkcjonar­iuszami Policji i Straży Miejskiej. Spotkanie poświę­cone było ono bez­pieczeństwu w cza­sie wol­nym. Szczególną uwagę zwró­cono na zabawy z petar­dami i ich kon­sek­wencje zdrowotne i prawne.